SRK University Syllabus : M. Pharma


M. Pharma

U-member-2
M.Pharma (CHEMISTRY)
I Sem SYLLABUS

 

U-member-2
M.Pharma (PHARMACEUTICS)
I Sem SYLLABUS

 

U-member-2
M.Pharma (CHEMISTRY)
II Sem SYLLABUS
U-member-2
M.Pharma (PHARMACEUTICS)
II Sem SYLLABUS
U-member-2
M.Phamra (PHARMACOGNOSY)
II Sem SYLLABUS

 

U-member-2
M.Pharma (PHARMACOLOGY)
I Sem Syllabus
U-member-2
M.Pharma (PHARMACOLOGY)
II Sem SYLLABUS
U-member-2
M.Pharm
Scheme